ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਗੁਆਰਾਨੀ [gn]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
5.800.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
45
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
387
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
4
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ