ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਰਮਨ [de]

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 140.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 13.069
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 423.652
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 434

ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ ਜਰਮਨ [de]

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ