ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਵੂ ਚੀਨੀ [wuu]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
77.000.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
495
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
11.880
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
200
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ