ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

North Levantine Arabic [apc]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
20.000.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
3
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
674
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
3
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ