ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਹਿਬਰੂ [he]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
7.500.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
2.562
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
37.003
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
7.344
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ