ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਬੁਰੀਆਤ [bxr]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
400.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
9
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
38
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
94
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ