ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਮਾਲਟੀ [mt]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
330.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
67
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
647
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
210
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ