ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਲੋਂਬਾਰਦ [lmo]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
3.500.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
21
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
3.208
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
151
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ