ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਛਿਆਂਗ ਚੀਨੀ [hsn]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
36.000.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
143
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
539
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
605
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ