ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਅਸਤੂਰੀ [ast]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
550.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
44
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
2.291
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
394
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ