ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

Talossan [tzl]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
200
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
0
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
90
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
119
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ