ਅਸਾਮੀ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ

ਬੋਲੀ: ਅਸਾਮੀ [অসমীয়া / Asami] ਅਸਾਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ