ਅਸਾਮੀ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ (ছামুৰাই ਤੋਂ নয়া দিল্লী ਤੱਕ)

ਬੋਲੀ: ਅਸਾਮੀ [অসমীয়া / Asami] ਅਸਾਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ