ਬੋਲੀ: ਅਸਾਮੀ [অসমীয়া / Asami]

ਅਸਾਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

55 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.