• ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 1.330.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 60
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 814
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 333
  • ਚੇਚਨ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Vladimer Shioshvili

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ