• ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 12.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2.340
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 59.723
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 185
  • ਚੈੱਕ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Anfin

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ