• ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 6.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 1.674
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 17.097
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 8
  • ਡੈੱਨਮਾਰਕੀ