• ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 6.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 1.690
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 17.453
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 11
  • ਡੈੱਨਮਾਰਕੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Public domain

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ