• ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 509.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 188.287
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 126.089
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 248
  • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ