• ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 257
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 17.589
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 611

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ