• ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 258
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 17.603
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 617
  • ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Public domain

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ