ਫ਼ਿਨਲੈਂਡੀ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ (ryki ਤੋਂ sawo ਤੱਕ)

ਬੋਲੀ: ਫ਼ਿਨਲੈਂਡੀ [Suomi] ਫ਼ਿਨਲੈਂਡੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ