ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਿਨਲੈਂਡੀ

[Suomi]

ਫ਼ਿਨਲੈਂਡੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

9.144 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.