ਬੋਲੀ: ਸਕਾਟਲੈਂਡੀ ਗੇਲੀ [Gàidhlig]

ਸਕਾਟਲੈਂਡੀ ਗੇਲੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 100.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 358
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 1.242
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 730
  • ਸਕਾਟਲੈਂਡੀ ਗੇਲੀ

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ