ਬੋਲੀ: ਸਕਾਟਲੈਂਡੀ ਗੇਲੀ [Gàidhlig]

ਸਕਾਟਲੈਂਡੀ ਗੇਲੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 100.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 359
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 1.242
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 757
  • ਸਕਾਟਲੈਂਡੀ ਗੇਲੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Dave Conner

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ