ਬੋਲੀ:

ਕੋਂਕਣੀ

[कोंकणी]

ਕੋਂਕਣੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

27 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.