ਬੋਲੀ: ਕੋਂਕਣੀ [कोंकणी]

ਕੋਂਕਣੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

41 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.