ਕੋਂਕਣੀ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ

ਬੋਲੀ: ਕੋਂਕਣੀ [कोंकणी] ਕੋਂਕਣੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

41 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ. ਕੋਂਕਣੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ [कोंकणी]