• ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 300
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 6
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 161
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 460

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ