• ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 7.500.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2.127
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 26.901
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 11.400
  • ਹਿਬਰੂ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ David King

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ