• ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 6.200.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 567
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 12.851
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 8
  • ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Ivan Ivankovic