• ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 6.200.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 562
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 12.769
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 4
  • ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀ