ਇੰਟਰਲਿੰਗੁਆ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ - ਫ਼ੋਰਵੋ

ਬੋਲੀ: ਇੰਟਰਲਿੰਗੁਆ [Interlingua] ਇੰਟਰਲਿੰਗੁਆ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 34
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 4.678
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 4