ਬੋਲੀ: ਕਬਾਰਦੀ [Адыгэбзэ]

ਕਬਾਰਦੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

1.454 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.