ਕਬਾਰਦੀ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ (узыншаго ਤੋਂ андыдз ਤੱਕ)

ਬੋਲੀ: ਕਬਾਰਦੀ [Адыгэбзэ] ਕਬਾਰਦੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ