ਕਬਾਰਦੀ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ (кхъуейжьапхэ ਤੋਂ американ ਤੱਕ)

ਬੋਲੀ: ਕਬਾਰਦੀ [Адыгэбзэ] ਕਬਾਰਦੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ