ਖ਼ਮੇਰ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ (​ព្រលានយន្តហោះ ਤੋਂ ក្សត្រីអង្គមី ਤੱਕ)

ਬੋਲੀ: ਖ਼ਮੇਰ [Khmer] ਖ਼ਮੇਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ