ਬੋਲੀ: ਖ਼ਮੇਰ [Khmer]

ਖ਼ਮੇਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

200 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.