ਬੋਲੀ:

ਖ਼ਮੇਰ

[Khmer]

ਖ਼ਮੇਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

295 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.