ਕਿਰਗਿਜ਼ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ (аюу ਤੋਂ самурай ਤੱਕ)

ਬੋਲੀ: ਕਿਰਗਿਜ਼ [Kırgızca / Кыргызча] ਕਿਰਗਿਜ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

259 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ. ਕਿਰਗਿਜ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ [Kırgızca / Кыргызча]