ਬੋਲੀ:

ਕਿਰਗਿਜ਼

[Kırgızca / Кыргызча]

ਕਿਰਗਿਜ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

263 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.