ਕਿਰਗਿਜ਼ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ

ਬੋਲੀ: ਕਿਰਗਿਜ਼ [Kırgızca / Кыргызча] ਕਿਰਗਿਜ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

237 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ. ਕਿਰਗਿਜ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ [Kırgızca / Кыргызча]