ਬੋਲੀ: ਕਿਰਗਿਜ਼ [Kırgızca / Кыргызча]

ਕਿਰਗਿਜ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

259 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.