ਕਿਰਗਿਜ਼ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ (ечки ਤੋਂ манга ਤੱਕ)

ਬੋਲੀ: ਕਿਰਗਿਜ਼ [Kırgızca / Кыргызча] ਕਿਰਗਿਜ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

256 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ. ਕਿਰਗਿਜ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ [Kırgızca / Кыргызча]