• ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 3.500.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 20
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 3.184
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 139
  • ਲੋਂਬਾਰਦ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Eric Hossinger

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ