• ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 8.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 39
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 1.833
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 1.021

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ