• ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 7.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 26
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 63
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 108
  • ਸ਼ੋਨਾ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ vcp.de

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ