ਤੇਲਗੂ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ (₹ ਤੋਂ పోషించే ਤੱਕ)

ਬੋਲੀ: ਤੇਲਗੂ [తెలుగు] ਤੇਲਗੂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ