ਤੇਲਗੂ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ (Hyderabad ਤੋਂ విధానాలను ਤੱਕ)

ਬੋਲੀ: ਤੇਲਗੂ [తెలుగు] ਤੇਲਗੂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ