ਤੇਲਗੂ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ (kandalakoya ਤੋਂ వెసలుబాటునిచ్చింది ਤੱਕ)

ਬੋਲੀ: ਤੇਲਗੂ [తెలుగు] ਤੇਲਗੂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ