ਬੋਲੀ:

ਤੇਲਗੂ

[తెలుగు]

ਤੇਲਗੂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

379 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.