ਤੇਲਗੂ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ (దక్షిణ భారతదేశము ਤੋਂ వనరులు ਤੱਕ)

ਬੋਲੀ: ਤੇਲਗੂ [తెలుగు] ਤੇਲਗੂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ