• ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2.280.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 13
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 7.682
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 1
  • ਵੇਨੇਸ਼ੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Andrea