ਬੋਲੀ:

ਵੀਅਤਨਾਮੀ

[Tiếng Việt]

ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

129 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.