• ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 6.100.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 179
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 638
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 317
  • ਫ਼ਲੈਮੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Mislav Marohnić

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ