• ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 71.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2.435
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 17.231
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 79.881

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ