• ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 71.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2.407
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 16.579
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 80.499

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ