Galashiels ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੋਸ਼: ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ Galashiels ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Galashiels Galashiels ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

"Galashiels" ਵਜੋਂ ਟੈਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 2 ਸ਼ਬਦ. ਤਰਤੀਬ ਮਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ | ਮਕਬੂਲੀ ਮੁਤਾਬਕ | ਵਰਨਮਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ