minchione ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੋਸ਼: ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ minchione ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: minchione minchione ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

"minchione" ਵਜੋਂ ਟੈਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 1 ਸ਼ਬਦ. ਤਰਤੀਬ ਮਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ | ਮਕਬੂਲੀ ਮੁਤਾਬਕ | ਵਰਨਮਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ