shopping ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੋਸ਼: ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ shopping ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: shopping shopping ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

"shopping" ਵਜੋਂ ਟੈਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 109 ਸ਼ਬਦ. ਤਰਤੀਬ ਮਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ | ਮਕਬੂਲੀ ਮੁਤਾਬਕ | ਵਰਨਮਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ