shopping in French ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੋਸ਼: ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ shopping in French ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: shopping in French shopping in French ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

"shopping in French" ਵਜੋਂ ਟੈਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 3 ਸ਼ਬਦ. ਤਰਤੀਬ ਮਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ | ਮਕਬੂਲੀ ਮੁਤਾਬਕ | ਵਰਨਮਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ