ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/03/2008 popularity [en] popularity ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2008 repose [en] repose ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/03/2008 password [en] password ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
30/03/2008 rainbow [en] rainbow ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/03/2008 Stratovarius [en] Stratovarius ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/03/2008 shampoo [en] shampoo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2008 kitchen [en] kitchen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ