ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ Lunath ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ।

ਅਫ਼ਸੋਸ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ Lunath ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?