ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 abrirle [es] abrirle ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/10/2010 díscola [es] díscola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 oficiosa [es] oficiosa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 náutico [es] náutico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 instruyó [es] instruyó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 movida [es] movida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 amigote [es] amigote ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 amenazadoras [es] amenazadoras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 Alcalá [es] Alcalá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 cercanos [es] cercanos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 chal [es] chal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 célebres [es] célebres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 castillos [es] castillos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 charlatana [es] charlatana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 cáscaras [es] cáscaras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 coloso [es] coloso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 clarísimos [es] clarísimos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 dándote [es] dándote ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 desbordarse [es] desbordarse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 defendernos [es] defendernos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 defenderla [es] defenderla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 cuartas [es] cuartas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 culta [es] culta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 cursillos [es] cursillos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 burdas [es] burdas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 buscadora [es] buscadora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 caballerías [es] caballerías ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 cañitas [es] cañitas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 camisas [es] camisas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 brazas [es] brazas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ