ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 defienda [es] defienda ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2009 triunfos [es] triunfos ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2009 incienso [es] incienso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 responsabilidades [es] responsabilidades ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2009 resina [es] resina ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2009 alcanfor [es] alcanfor ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2009 balsámico [es] balsámico ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2009 floral [es] floral ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2009 armonioso [es] armonioso ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2009 astringencia [es] astringencia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 débiles [es] débiles ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/09/2009 Mariano Higes [es] Mariano Higes ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/09/2009 Irizar [es] Irizar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2009 hortícolas [es] hortícolas ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/09/2009 picor [es] picor ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/09/2009 estelares [es] estelares ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/09/2009 bayas [es] bayas ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/09/2009 estudian [es] estudian ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/09/2009 intensivas [es] intensivas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2009 vistosas [es] vistosas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2009 astrónomos [es] astrónomos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 atabasco [es] atabasco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 asamés [es] asamés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 bopurí [es] bopurí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 aramaico [es] aramaico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 pipiolo [es] pipiolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 anatolias [es] anatolias ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 neófito [es] neófito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 konkaní [es] konkaní ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 bengalí [es] bengalí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ