ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 magno [es] magno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 transmitir [es] transmitir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 te [es] te ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 ilusionista [es] ilusionista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 sigilo [es] sigilo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 papeleta [es] papeleta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 provocar [es] provocar ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 consumidor [es] consumidor ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/07/2009 secreta [es] secreta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 escrita [es] escrita ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/07/2009 fermento [es] fermento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 directriz [es] directriz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 galope [es] galope ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 torturar [es] torturar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/06/2009 patíbulo [es] patíbulo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/06/2009 menear [es] menear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/06/2009 checo [es] checo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/06/2009 inoportuno [es] inoportuno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/06/2009 contrabandista [es] contrabandista ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/06/2009 hidrofóbico [es] hidrofóbico ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/06/2009 negativo [es] negativo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/06/2009 envenenar [es] envenenar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/06/2009 agredir [es] agredir ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/06/2009 estimular [es] estimular ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/06/2009 mecha [es] mecha ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/06/2009 domesticar [es] domesticar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/06/2009 relato [es] relato ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/06/2009 lente [es] lente ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/06/2009 adrenalina [es] adrenalina ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2009 ¿Cómo estás? [es] ¿Cómo estás? ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ