ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ chris1h ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ।

ਅਫ਼ਸੋਸ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ.