ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 corusca [es] corusca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 demodé [es] demodé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 matacán [es] matacán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 Henrique Capriles Radonski [es] Henrique Capriles Radonski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 Geofredo [es] Geofredo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 boutique [es] boutique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 baguette [es] baguette ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 citadino [es] citadino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 caporal [es] caporal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 mecate [es] mecate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 mesteño [es] mesteño ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 grullo [es] grullo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 prefación [es] prefación ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 sardinel [es] sardinel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 grosura [es] grosura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 malaventura [es] malaventura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ