ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/07/2015 Paul Robeson [en] Paul Robeson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2015 deiform [en] deiform ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2015 Frank Horsfall [en] Frank Horsfall ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2015 Duolingo [en] Duolingo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2015 planners [en] planners ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2015 cross-references [en] cross-references ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2015 cross-referenced [en] cross-referenced ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2015 start [en] start ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/07/2015 inconspicuousness [en] inconspicuousness ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2015 Isbister [en] Isbister ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2015 scone [en] scone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2015 Yeo [en] Yeo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2015 bona fide [en] bona fide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2015 sergeant [en] sergeant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2015 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2015 fleur de lys [en] fleur de lys ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2015 apriorism [en] apriorism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2015 gawne [en] gawne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2015 Holmes [en] Holmes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2015 enzootic [en] enzootic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2015 Creswick [en] Creswick ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2015 Rachel Weisz [en] Rachel Weisz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2015 online [en] online ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2015 Phantom Menace [en] Phantom Menace ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2015 Matt Groening [en] Matt Groening ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2015 Charles Stewart Parnell [en] Charles Stewart Parnell ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2015 Mekong [en] Mekong ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2015 Caribbean Sea [en] Caribbean Sea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2015 day out [en] day out ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2015 fonsecaea [en] fonsecaea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ