ਸ਼ਬਦ: ihabhula

ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਿਤੀ: 14/06/2009

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: ilikilasikyalamiHlolaokubunjiweumbhede