ਬੋਲੀ: ਅਸਤੂਰੀ [Asturianu]

ਅਸਤੂਰੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • casa ਉਚਾਰਨ casa
 • ich ਉਚਾਰਨ ich
 • a ਉਚਾਰਨ a
 • y ਉਚਾਰਨ y
 • verde ਉਚਾਰਨ verde
 • U ਉਚਾਰਨ U
 • tu ਉਚਾਰਨ tu
 • rosa ਉਚਾਰਨ rosa
 • Albania ਉਚਾਰਨ Albania
 • mandala ਉਚਾਰਨ mandala
 • azul ਉਚਾਰਨ azul
 • España ਉਚਾਰਨ España
 • Dacia ਉਚਾਰਨ Dacia
 • Helena ਉਚਾਰਨ Helena
 • manga ਉਚਾਰਨ manga
 • xana ਉਚਾਰਨ xana
 • ece ਉਚਾਰਨ ece
 • Xixón ਉਚਾਰਨ Xixón
 • tengo ਉਚਾਰਨ tengo
 • Mama ਉਚਾਰਨ Mama
 • home ਉਚਾਰਨ home
 • historia ਉਚਾਰਨ historia
 • iguana ਉਚਾਰਨ iguana
 • arroz ਉਚਾਰਨ arroz
 • in ਉਚਾਰਨ in
 • primavera ਉਚਾਰਨ primavera
 • albahaca ਉਚਾਰਨ albahaca
 • abastu ਉਚਾਰਨ abastu
 • ye ਉਚਾਰਨ ye
 • les ਉਚਾਰਨ les
 • ser ਉਚਾਰਨ ser
 • Alcacer ਉਚਾਰਨ Alcacer
 • Nina ਉਚਾਰਨ Nina
 • Celina ਉਚਾਰਨ Celina
 • dolce ਉਚਾਰਨ dolce
 • capital ਉਚਾਰਨ capital
 • ibis ਉਚਾਰਨ ibis
 • Papa ਉਚਾਰਨ Papa
 • Cuba ਉਚਾਰਨ Cuba
 • Indonesia ਉਚਾਰਨ Indonesia
 • allá ਉਚਾਰਨ allá
 • day ਉਚਾਰਨ day
 • guapa ਉਚਾਰਨ guapa
 • sinagoga ਉਚਾਰਨ sinagoga
 • pan ਉਚਾਰਨ pan
 • toes ਉਚਾਰਨ toes
 • abril ਉਚਾਰਨ abril
 • viola ਉਚਾਰਨ viola
 • cena ਉਚਾਰਨ cena
 • dé ਉਚਾਰਨ
 • Alba ਉਚਾਰਨ Alba
 • hale ਉਚਾਰਨ hale
 • te ਉਚਾਰਨ te
 • ceo ਉਚਾਰਨ ceo
 • Afganistán ਉਚਾਰਨ Afganistán
 • Agora ਉਚਾਰਨ Agora
 • cuélebre ਉਚਾਰਨ cuélebre
 • dates ਉਚਾਰਨ dates
 • albornoz ਉਚਾਰਨ albornoz
 • enciclopedia ਉਚਾਰਨ enciclopedia
 • della ਉਚਾਰਨ della
 • hache ਉਚਾਰਨ hache
 • sin ਉਚਾਰਨ sin
 • Ala ਉਚਾਰਨ Ala
 • miércoles ਉਚਾਰਨ miércoles
 • au ਉਚਾਰਨ au
 • güey ਉਚਾਰਨ güey
 • Nava ਉਚਾਰਨ Nava
 • naz ਉਚਾਰਨ naz
 • venti ਉਚਾਰਨ venti
 • Xenón ਉਚਾਰਨ Xenón
 • mañana ਉਚਾਰਨ mañana
 • dalle ਉਚਾਰਨ dalle
 • etcétera ਉਚਾਰਨ etcétera
 • dos ਉਚਾਰਨ dos
 • arriba ਉਚਾਰਨ arriba
 • me ਉਚਾਰਨ me
 • hacia ਉਚਾਰਨ hacia
 • qué ਉਚਾਰਨ qué
 • école ਉਚਾਰਨ école
 • él ਉਚਾਰਨ él
 • per ਉਚਾਰਨ per
 • dalia ਉਚਾਰਨ dalia
 • fue ਉਚਾਰਨ fue
 • si ਉਚਾਰਨ si
 • el ਉਚਾਰਨ el
 • celles ਉਚਾਰਨ celles
 • too ਉਚਾਰਨ too
 • años ਉਚਾਰਨ años
 • Xuan Bello ਉਚਾਰਨ Xuan Bello