ਬੋਲੀ: ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੀ [Azərbaycan dili / آذربايجان ديلی]

ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • 1 ਉਚਾਰਨ 1
 • 13 ਉਚਾਰਨ 13
 • 2 ਉਚਾਰਨ 2
 • 5 ਉਚਾਰਨ 5
 • can ਉਚਾਰਨ can
 • 100 ਉਚਾਰਨ 100
 • BMW ਉਚਾਰਨ BMW
 • 4 ਉਚਾਰਨ 4
 • London ਉਚਾਰਨ London
 • 8 ਉਚਾਰਨ 8
 • İstanbul ਉਚਾਰਨ İstanbul
 • 7 ਉਚਾਰਨ 7
 • Argentina ਉਚਾਰਨ Argentina
 • salam ਉਚਾਰਨ salam
 • 6 ਉਚਾਰਨ 6
 • pizza ਉਚਾਰਨ pizza
 • Niger ਉਚਾਰਨ Niger
 • 3 ਉਚਾਰਨ 3
 • Qatar ਉਚਾਰਨ Qatar
 • Paris ਉਚਾਰਨ Paris
 • 9 ਉਚਾਰਨ 9
 • radio ਉਚਾਰਨ radio
 • 20 ਉਚਾਰਨ 20
 • Texas ਉਚਾਰਨ Texas
 • ALLAH ਉਚਾਰਨ ALLAH
 • 11 ਉਚਾਰਨ 11
 • hotel ਉਚਾਰਨ hotel
 • Madrid ਉਚਾਰਨ Madrid
 • 12 ਉਚਾਰਨ 12
 • göt ਉਚਾਰਨ göt
 • puma ਉਚਾਰਨ puma
 • uğur ਉਚਾਰਨ uğur
 • 80 ਉਚਾਰਨ 80
 • 15 ਉਚਾਰਨ 15
 • 70 ਉਚਾਰਨ 70
 • pasta ਉਚਾਰਨ pasta
 • Sara ਉਚਾਰਨ Sara
 • Islam ਉਚਾਰਨ Islam
 • Florida ਉਚਾਰਨ Florida
 • Baku ਉਚਾਰਨ Baku
 • Nevada ਉਚਾਰਨ Nevada
 • 21 ਉਚਾਰਨ 21
 • ana ਉਚਾਰਨ ana
 • 50 ਉਚਾਰਨ 50
 • Apple ਉਚਾਰਨ Apple
 • 30 ਉਚਾਰਨ 30
 • 10 ਉਚਾਰਨ 10
 • 19 ਉਚਾਰਨ 19
 • Toronto ਉਚਾਰਨ Toronto
 • Moskva ਉਚਾਰਨ Moskva
 • and ਉਚਾਰਨ and
 • Azərbaycan ਉਚਾਰਨ Azərbaycan
 • fanta ਉਚਾਰਨ fanta
 • desert ਉਚਾਰਨ desert
 • Emil ਉਚਾਰਨ Emil
 • Halal ਉਚਾਰਨ Halal
 • Dublin ਉਚਾਰਨ Dublin
 • kino ਉਚਾਰਨ kino
 • Berlin ਉਚਾਰਨ Berlin
 • 17 ਉਚਾਰਨ 17
 • 14 ਉਚਾਰਨ 14
 • vegan ਉਚਾਰਨ vegan
 • Montreal ਉਚਾਰਨ Montreal
 • bakı ਉਚਾਰਨ bakı
 • O ਉਚਾਰਨ O
 • motor ਉਚਾਰਨ motor
 • 40 ਉਚਾਰਨ 40
 • karate ਉਚਾਰਨ karate
 • test ਉਚਾਰਨ test
 • Izmir ਉਚਾਰਨ Izmir
 • at ਉਚਾਰਨ at
 • tetanus ਉਚਾਰਨ tetanus
 • Rafael ਉਚਾਰਨ Rafael
 • 33 ਉਚਾਰਨ 33
 • angel ਉਚਾਰਨ angel
 • 99 ਉਚਾਰਨ 99
 • Adam ਉਚਾਰਨ Adam
 • Kosovo ਉਚਾਰਨ Kosovo
 • 23 ਉਚਾਰਨ 23
 • Minsk ਉਚਾਰਨ Minsk
 • nadir ਉਚਾਰਨ nadir
 • 101 ਉਚਾਰਨ 101
 • koala ਉਚਾਰਨ koala
 • Papa ਉਚਾਰਨ Papa
 • Milan ਉਚਾਰਨ Milan
 • ananas ਉਚਾਰਨ ananas
 • Necəsən? ਉਚਾਰਨ Necəsən?
 • Layla ਉਚਾਰਨ Layla
 • May ਉਚਾਰਨ May
 • da ਉਚਾਰਨ da