ਬੋਲੀ: ਕਾਤਾਲਾਨ [Català]

ਕਾਤਾਲਾਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • Barcelona ਉਚਾਰਨ Barcelona
 • paella ਉਚਾਰਨ paella
 • casa ਉਚਾਰਨ casa
 • hola ਉਚਾਰਨ hola
 • Carles Puigdemont ਉਚਾਰਨ Carles Puigdemont
 • Xavier ਉਚਾਰਨ Xavier
 • Hi ਉਚਾਰਨ Hi
 • Casa Batlló ਉਚਾਰਨ Casa Batlló
 • Mallorca ਉਚਾਰਨ Mallorca
 • Freixenet ਉਚਾਰਨ Freixenet
 • Maria ਉਚਾਰਨ Maria
 • de ਉਚਾਰਨ de
 • a ਉਚਾਰਨ a
 • que ਉਚਾਰਨ que
 • caramel ਉਚਾਰਨ caramel
 • rosa ਉਚਾਰਨ rosa
 • caixa ਉਚਾਰਨ caixa
 • Amor ਉਚਾਰਨ Amor
 • Girona ਉਚਾਰਨ Girona
 • Jordi ਉਚਾਰਨ Jordi
 • Joan Miró ਉਚਾਰਨ Joan Miró
 • Camp Nou ਉਚਾਰਨ Camp Nou
 • Madrid ਉਚਾਰਨ Madrid
 • Portugal ਉਚਾਰਨ Portugal
 • i ਉਚਾਰਨ i
 • jo ਉਚਾਰਨ jo
 • cap ਉਚਾਰਨ cap
 • Eixample ਉਚਾਰਨ Eixample
 • Gabriel ਉਚਾਰਨ Gabriel
 • Jaume ਉਚਾਰਨ Jaume
 • croissant ਉਚਾਰਨ croissant
 • Puigdemont ਉਚਾਰਨ Puigdemont
 • merda ਉਚਾਰਨ merda
 • Sitges ਉਚਾਰਨ Sitges
 • penis ਉਚਾਰਨ penis
 • David ਉਚਾਰਨ David
 • Joan ਉਚਾਰਨ Joan
 • per ਉਚਾਰਨ per
 • parc Güell ਉਚਾਰਨ parc Güell
 • debut ਉਚਾਰਨ debut
 • Montserrat ਉਚਾਰਨ Montserrat
 • euro ਉਚਾਰਨ euro
 • Sri Lanka ਉਚਾਰਨ Sri Lanka
 • Joaquim ਉਚਾਰਨ Joaquim
 • no ਉਚਾਰਨ no
 • Figueres ਉਚਾਰਨ Figueres
 • Argentina ਉਚਾਰਨ Argentina
 • Curaçao ਉਚਾਰਨ Curaçao
 • Laura ਉਚਾਰਨ Laura
 • Catalunya ਉਚਾਰਨ Catalunya
 • Anna ਉਚਾਰਨ Anna
 • Brasil ਉਚਾਰਨ Brasil
 • Ella ਉਚਾਰਨ Ella
 • Hiroshima ਉਚਾਰਨ Hiroshima
 • mare ਉਚਾਰਨ mare
 • e ਉਚਾਰਨ e
 • hotel ਉਚਾਰਨ hotel
 • en ਉਚਾਰਨ en
 • restaurant ਉਚਾਰਨ restaurant
 • estrella ਉਚਾਰਨ estrella
 • Anaïs ਉਚਾਰਨ Anaïs
 • Jacuzzi ਉਚਾਰਨ Jacuzzi
 • alpaca ਉਚਾਰਨ alpaca
 • Joel ਉਚਾਰਨ Joel
 • bastaixos ਉਚਾਰਨ bastaixos
 • Ivan ਉਚਾਰਨ Ivan
 • Andorra ਉਚਾਰਨ Andorra
 • Roger ਉਚਾਰਨ Roger
 • Brot ਉਚਾਰਨ Brot
 • Lleida ਉਚਾਰਨ Lleida
 • Albert ਉਚਾਰਨ Albert
 • Gerard ਉਚਾਰਨ Gerard
 • Internet ਉਚਾਰਨ Internet
 • Montjuïc ਉਚਾਰਨ Montjuïc
 • Alexandre ਉਚਾਰਨ Alexandre
 • ja ਉਚਾਰਨ ja
 • Carles Puyol ਉਚਾਰਨ Carles Puyol
 • O ਉਚਾਰਨ O
 • J ਉਚਾਰਨ J
 • vagina ਉਚਾਰਨ vagina
 • car ਉਚਾਰਨ car
 • Sabadell ਉਚਾਰਨ Sabadell
 • R ਉਚਾਰਨ R
 • İstanbul ਉਚਾਰਨ İstanbul
 • gent ਉਚਾਰਨ gent
 • Manuel ਉਚਾਰਨ Manuel
 • Xavi ਉਚਾਰਨ Xavi
 • sol ਉਚਾਰਨ sol
 • Desigual ਉਚਾਰਨ Desigual
 • font ਉਚਾਰਨ font