ਬੋਲੀ: ਮਿਨ ਦੋਙ [闽东语]

ਮਿਨ ਦੋਙ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

  • 中国 ਉਚਾਰਨ 中国