ਬੋਲੀ: ਮਾਰੀ [Марий йылме]

ਮਾਰੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

Most consulted pronunciations this week: