ਬੋਲੀ: ਜਿਨ ਚੀਨੀ [晋语]

ਜਿਨ ਚੀਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • 日本 ਉਚਾਰਨ 日本
 • 你好 ਉਚਾਰਨ 你好
 • 中国 ਉਚਾਰਨ 中国
 • 北京 ਉਚਾਰਨ 北京
 • 我 ਉਚਾਰਨ
 • 人 ਉਚਾਰਨ
 • book ਉਚਾਰਨ book
 • 中华人民共和国 ਉਚਾਰਨ 中华人民共和国
 • 一 ਉਚਾਰਨ
 • 二 ਉਚਾਰਨ
 • 日 ਉਚਾਰਨ
 • 中國 ਉਚਾਰਨ 中國
 • 上海 ਉਚਾਰਨ 上海
 • 吃饭 ਉਚਾਰਨ 吃饭
 • 台北 ਉਚਾਰਨ 台北
 • 六 ਉਚਾਰਨ
 • 你 ਉਚਾਰਨ
 • 年 ਉਚਾਰਨ
 • 披萨饼 ਉਚਾਰਨ 披萨饼
 • 天安門 ਉਚਾਰਨ 天安門
 • 月 ਉਚਾਰਨ
 • 八 ਉਚਾਰਨ
 • 水 ਉਚਾਰਨ
 • 我们 ਉਚਾਰਨ 我们
 • JavaScript ਉਚਾਰਨ JavaScript
 • 三十 ਉਚਾਰਨ 三十
 • 什么 ਉਚਾਰਨ 什么
 • 七 ਉਚਾਰਨ
 • 三 ਉਚਾਰਨ
 • 白 ਉਚਾਰਨ
 • 傻逼 ਉਚਾਰਨ 傻逼
 • 十 ਉਚਾਰਨ
 • 台湾 ਉਚਾਰਨ 台湾
 • 天津 ਉਚਾਰਨ 天津
 • 俺 ਉਚਾਰਨ
 • 生 ਉਚਾਰਨ
 • 九 ਉਚਾਰਨ
 • 五 ਉਚਾਰਨ
 • oolong ਉਚਾਰਨ oolong
 • 一百 ਉਚਾਰਨ 一百
 • 中国人 ਉਚਾਰਨ 中国人
 • 警察 ਉਚਾਰਨ 警察
 • 文 ਉਚਾਰਨ
 • 中華民國 ਉਚਾਰਨ 中華民國
 • 是 ਉਚਾਰਨ
 • 四川 ਉਚਾਰਨ 四川
 • 入 ਉਚਾਰਨ
 • 汉语 ਉਚਾਰਨ 汉语
 • 和平 ਉਚਾਰਨ 和平
 • 平安 ਉਚਾਰਨ 平安
 • 太陽 ਉਚਾਰਨ 太陽
 • 天安门 ਉਚਾਰਨ 天安门
 • 山 ਉਚਾਰਨ
 • 和 ਉਚਾਰਨ
 • 下雪 ਉਚਾਰਨ 下雪
 • 去 ਉਚਾਰਨ
 • 猪 ਉਚਾਰਨ
 • 葡萄 ਉਚਾਰਨ 葡萄
 • 家 ਉਚਾਰਨ
 • 肏 ਉਚਾਰਨ
 • 南京 ਉਚਾਰਨ 南京
 • 今日 ਉਚਾਰਨ 今日
 • 车 ਉਚਾਰਨ
 • Shaanxi ਉਚਾਰਨ Shaanxi
 • 豬 ਉਚਾਰਨ
 • 越南 ਉਚਾਰਨ 越南
 • 不 ਉਚਾਰਨ
 • 強 ਉਚਾਰਨ
 • 常 ਉਚਾਰਨ
 • 高 ਉਚਾਰਨ
 • 中華人民共和國 ਉਚਾਰਨ 中華人民共和國
 • 山西 ਉਚਾਰਨ 山西
 • 將 ਉਚਾਰਨ
 • 刀 ਉਚਾਰਨ
 • 臺灣 ਉਚਾਰਨ 臺灣
 • 四 ਉਚਾਰਨ
 • 手 ਉਚਾਰਨ
 • 天 ਉਚਾਰਨ
 • 重 ਉਚਾਰਨ
 • 巷 ਉਚਾਰਨ
 • 小 ਉਚਾਰਨ
 • 鬼 ਉਚਾਰਨ
 • 学习 ਉਚਾਰਨ 学习
 • 次 ਉਚਾਰਨ
 • 忽悠 ਉਚਾਰਨ 忽悠
 • 安徽 ਉਚਾਰਨ 安徽
 • 白左 ਉਚਾਰਨ 白左
 • 幹 ਉਚਾਰਨ
 • 下 ਉਚਾਰਨ
 • 邯郸 ਉਚਾਰਨ 邯郸