ਬੋਲੀ: ਜਰਮਨ [Deutsch]

ਜਰਮਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

Most consulted pronunciations this week:

  • Kratom ਉਚਾਰਨ Kratom