ਬੋਲੀ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ [English]

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • water ਉਚਾਰਨ water
 • hello ਉਚਾਰਨ hello
 • thought ਉਚਾਰਨ thought
 • schedule ਉਚਾਰਨ schedule
 • Google ਉਚਾਰਨ Google
 • a ਉਚਾਰਨ a
 • garage ਉਚਾਰਨ garage
 • YouTube ਉਚਾਰਨ YouTube
 • world ਉਚਾਰਨ world
 • three ਉਚਾਰਨ three
 • can't ਉਚਾਰਨ can't
 • data ਉਚਾਰਨ data
 • tomato ਉਚਾਰਨ tomato
 • banana ਉਚਾਰਨ banana
 • mountain ਉਚਾਰਨ mountain
 • cat ਉਚਾਰਨ cat
 • Edinburgh ਉਚਾਰਨ Edinburgh
 • girl ਉਚਾਰਨ girl
 • through ਉਚਾਰਨ through
 • Australia ਉਚਾਰਨ Australia
 • often ਉਚਾਰਨ often
 • sure ਉਚਾਰਨ sure
 • literature ਉਚਾਰਨ literature
 • the ਉਚਾਰਨ the
 • word ਉਚਾਰਨ word
 • orange ਉਚਾਰਨ orange
 • our ਉਚਾਰਨ our
 • dog ਉਚਾਰਨ dog
 • caught ਉਚਾਰਨ caught
 • book ਉਚਾਰਨ book
 • Apple ਉਚਾਰਨ Apple
 • i ਉਚਾਰਨ i
 • comfortable ਉਚਾਰਨ comfortable
 • what ਉਚਾਰਨ what
 • restaurant ਉਚਾਰਨ restaurant
 • chocolate ਉਚਾਰਨ chocolate
 • car ਉਚਾਰਨ car
 • April ਉਚਾਰਨ April
 • daughter ਉਚਾਰਨ daughter
 • man ਉਚਾਰਨ man
 • although ਉਚਾਰਨ although
 • little ਉਚਾਰਨ little
 • hotel ਉਚਾਰਨ hotel
 • walk ਉਚਾਰਨ walk
 • beautiful ਉਚਾਰਨ beautiful
 • live ਉਚਾਰਨ live
 • about ਉਚਾਰਨ about
 • awesome ਉਚਾਰਨ awesome
 • Tuesday ਉਚਾਰਨ Tuesday
 • advertisement ਉਚਾਰਨ advertisement
 • clothes ਉਚਾਰਨ clothes
 • that ਉਚਾਰਨ that
 • squirrel ਉਚਾਰਨ squirrel
 • actor ਉਚਾਰਨ actor
 • there ਉਚਾਰਨ there
 • aunt ਉਚਾਰਨ aunt
 • fuck ਉਚਾਰਨ fuck
 • work ਉਚਾਰਨ work
 • autumn ਉਚਾਰਨ autumn
 • this ਉਚਾਰਨ this
 • London ਉਚਾਰਨ London
 • computer ਉਚਾਰਨ computer
 • coffee ਉਚਾਰਨ coffee
 • pronunciation ਉਚਾਰਨ pronunciation
 • pretty ਉਚਾਰਨ pretty
 • have ਉਚਾਰਨ have
 • can ਉਚਾਰਨ can
 • though ਉਚਾਰਨ though
 • February ਉਚਾਰਨ February
 • bath ਉਚਾਰਨ bath
 • COVID-19 ਉਚਾਰਨ COVID-19
 • bought ਉਚਾਰਨ bought
 • interesting ਉਚਾਰਨ interesting
 • Thursday ਉਚਾਰਨ Thursday
 • either ਉਚਾਰਨ either
 • iron ਉਚਾਰਨ iron
 • Chicago ਉਚਾਰਨ Chicago
 • would ਉਚਾਰਨ would
 • sorry ਉਚਾਰਨ sorry
 • Internet ਉਚਾਰਨ Internet
 • do ਉਚਾਰਨ do
 • heart ਉਚਾਰਨ heart
 • August ਉਚਾਰਨ August
 • your ਉਚਾਰਨ your
 • route ਉਚਾਰਨ route
 • English ਉਚਾਰਨ English
 • Z ਉਚਾਰਨ Z
 • love ਉਚਾਰਨ love
 • where ਉਚਾਰਨ where
 • butter ਉਚਾਰਨ butter

Most consulted pronunciations this week: