ਬੋਲੀ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ [English]

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • Cambridge ਉਚਾਰਨ Cambridge
 • horror ਉਚਾਰਨ horror
 • church ਉਚਾਰਨ church
 • vegan ਉਚਾਰਨ vegan
 • yes ਉਚਾਰਨ yes
 • fair ਉਚਾਰਨ fair
 • abroad ਉਚਾਰਨ abroad
 • Esther ਉਚਾਰਨ Esther
 • Apocalypse Now ਉਚਾਰਨ Apocalypse Now
 • pineapple ਉਚਾਰਨ pineapple
 • cuisine ਉਚਾਰਨ cuisine
 • via ਉਚਾਰਨ via
 • Seoul ਉਚਾਰਨ Seoul
 • Dick ਉਚਾਰਨ Dick
 • adjective ਉਚਾਰਨ adjective
 • eleven ਉਚਾਰਨ eleven
 • society ਉਚਾਰਨ society
 • honey ਉਚਾਰਨ honey
 • chrome ਉਚਾਰਨ chrome
 • rare ਉਚਾਰਨ rare
 • children ਉਚਾਰਨ children
 • Uruguay ਉਚਾਰਨ Uruguay
 • cover ਉਚਾਰਨ cover
 • should ਉਚਾਰਨ should
 • problem ਉਚਾਰਨ problem
 • die ਉਚਾਰਨ die
 • debut ਉਚਾਰਨ debut
 • hamster ਉਚਾਰਨ hamster
 • performance ਉਚਾਰਨ performance
 • cache ਉਚਾਰਨ cache
 • plane ਉਚਾਰਨ plane
 • sixth ਉਚਾਰਨ sixth
 • iPhone ਉਚਾਰਨ iPhone
 • friend ਉਚਾਰਨ friend
 • morning ਉਚਾਰਨ morning
 • Helena ਉਚਾਰਨ Helena
 • length ਉਚਾਰਨ length
 • thunder ਉਚਾਰਨ thunder
 • Yvonne ਉਚਾਰਨ Yvonne
 • hurry ਉਚਾਰਨ hurry
 • 2017 ਉਚਾਰਨ 2017
 • ketchup ਉਚਾਰਨ ketchup
 • six ਉਚਾਰਨ six
 • star ਉਚਾਰਨ star
 • Eleanor ਉਚਾਰਨ Eleanor
 • nurse ਉਚਾਰਨ nurse
 • panda ਉਚਾਰਨ panda
 • hare ਉਚਾਰਨ hare
 • perhaps ਉਚਾਰਨ perhaps
 • chat ਉਚਾਰਨ chat
 • behind ਉਚਾਰਨ behind
 • scissors ਉਚਾਰਨ scissors
 • angel ਉਚਾਰਨ angel
 • pin ਉਚਾਰਨ pin
 • answer ਉਚਾਰਨ answer
 • kitten ਉਚਾਰਨ kitten
 • flower ਉਚਾਰਨ flower
 • agile ਉਚਾਰਨ agile
 • won ਉਚਾਰਨ won
 • youth ਉਚਾਰਨ youth
 • prefer ਉਚਾਰਨ prefer
 • Venezuela ਉਚਾਰਨ Venezuela
 • Gloucester ਉਚਾਰਨ Gloucester
 • aeroplane ਉਚਾਰਨ aeroplane
 • currently ਉਚਾਰਨ currently
 • cook ਉਚਾਰਨ cook
 • lingerie ਉਚਾਰਨ lingerie
 • picture ਉਚਾਰਨ picture
 • gif ਉਚਾਰਨ gif
 • K ਉਚਾਰਨ K
 • had ਉਚਾਰਨ had
 • cure ਉਚਾਰਨ cure
 • turkey ਉਚਾਰਨ turkey
 • Zoe ਉਚਾਰਨ Zoe
 • bitter ਉਚਾਰਨ bitter
 • monkey ਉਚਾਰਨ monkey
 • rarely ਉਚਾਰਨ rarely
 • apartment ਉਚਾਰਨ apartment
 • half ਉਚਾਰਨ half
 • throw ਉਚਾਰਨ throw
 • still ਉਚਾਰਨ still
 • lounge ਉਚਾਰਨ lounge
 • abandon ਉਚਾਰਨ abandon
 • sport ਉਚਾਰਨ sport
 • rat ਉਚਾਰਨ rat
 • sit ਉਚਾਰਨ sit
 • jewelry ਉਚਾਰਨ jewelry
 • cough ਉਚਾਰਨ cough
 • Aaron ਉਚਾਰਨ Aaron
 • Bournemouth ਉਚਾਰਨ Bournemouth