ਬੋਲੀ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ [English]

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • far ਉਚਾਰਨ far
 • apricot ਉਚਾਰਨ apricot
 • down ਉਚਾਰਨ down
 • direct ਉਚਾਰਨ direct
 • singer ਉਚਾਰਨ singer
 • LOL ਉਚਾਰਨ LOL
 • chrome ਉਚਾਰਨ chrome
 • education ਉਚਾਰਨ education
 • video ਉਚਾਰਨ video
 • horror ਉਚਾਰਨ horror
 • ass ਉਚਾਰਨ ass
 • street ਉਚਾਰਨ street
 • cheese ਉਚਾਰਨ cheese
 • voucher ਉਚਾਰਨ voucher
 • circle ਉਚਾਰਨ circle
 • penguin ਉਚਾਰਨ penguin
 • wood ਉਚਾਰਨ wood
 • key ਉਚਾਰਨ key
 • via ਉਚਾਰਨ via
 • flour ਉਚਾਰਨ flour
 • foot ਉਚਾਰਨ foot
 • McDonalds ਉਚਾਰਨ McDonalds
 • Aaron ਉਚਾਰਨ Aaron
 • era ਉਚਾਰਨ era
 • spring ਉਚਾਰਨ spring
 • curtain ਉਚਾਰਨ curtain
 • knew ਉਚਾਰਨ knew
 • Dick ਉਚਾਰਨ Dick
 • written ਉਚਾਰਨ written
 • throat ਉਚਾਰਨ throat
 • now ਉਚਾਰਨ now
 • vegetable ਉਚਾਰਨ vegetable
 • kite ਉਚਾਰਨ kite
 • yellow ਉਚਾਰਨ yellow
 • cuisine ਉਚਾਰਨ cuisine
 • Hiroshima ਉਚਾਰਨ Hiroshima
 • abandon ਉਚਾਰਨ abandon
 • fan ਉਚਾਰਨ fan
 • species ਉਚਾਰਨ species
 • failure ਉਚਾਰਨ failure
 • period ਉਚਾਰਨ period
 • Nathan ਉਚਾਰਨ Nathan
 • fear ਉਚਾਰਨ fear
 • Rio de Janeiro ਉਚਾਰਨ Rio de Janeiro
 • cache ਉਚਾਰਨ cache
 • Anne ਉਚਾਰਨ Anne
 • call ਉਚਾਰਨ call
 • picture ਉਚਾਰਨ picture
 • Helena ਉਚਾਰਨ Helena
 • parents ਉਚਾਰਨ parents
 • coat ਉਚਾਰਨ coat
 • rarely ਉਚਾਰਨ rarely
 • Charles ਉਚਾਰਨ Charles
 • without ਉਚਾਰਨ without
 • fat ਉਚਾਰਨ fat
 • gnocchi ਉਚਾਰਨ gnocchi
 • analysis ਉਚਾਰਨ analysis
 • still ਉਚਾਰਨ still
 • laptop ਉਚਾਰਨ laptop
 • forever ਉਚਾਰਨ forever
 • pronounce ਉਚਾਰਨ pronounce
 • sixth ਉਚਾਰਨ sixth
 • research ਉਚਾਰਨ research
 • avenue ਉਚਾਰਨ avenue
 • north ਉਚਾਰਨ north
 • Arnold Schwarzenegger ਉਚਾਰਨ Arnold Schwarzenegger
 • building ਉਚਾਰਨ building
 • Burberry ਉਚਾਰਨ Burberry
 • society ਉਚਾਰਨ society
 • plural ਉਚਾਰਨ plural
 • Qatar ਉਚਾਰਨ Qatar
 • sea ਉਚਾਰਨ sea
 • evening ਉਚਾਰਨ evening
 • koala ਉਚਾਰਨ koala
 • study ਉਚਾਰਨ study
 • niche ਉਚਾਰਨ niche
 • problem ਉਚਾਰਨ problem
 • than ਉਚਾਰਨ than
 • Caroline ਉਚਾਰਨ Caroline
 • youth ਉਚਾਰਨ youth
 • Anthony ਉਚਾਰਨ Anthony
 • strawberry ਉਚਾਰਨ strawberry
 • sit ਉਚਾਰਨ sit
 • perhaps ਉਚਾਰਨ perhaps
 • Clara ਉਚਾਰਨ Clara
 • dress ਉਚਾਰਨ dress
 • find ਉਚਾਰਨ find
 • pecan ਉਚਾਰਨ pecan
 • B ਉਚਾਰਨ B
 • theory ਉਚਾਰਨ theory