ਬੋਲੀ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ [English]

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • miscellaneous ਉਚਾਰਨ miscellaneous
 • control ਉਚਾਰਨ control
 • chat ਉਚਾਰਨ chat
 • Vogue ਉਚਾਰਨ Vogue
 • partner ਉਚਾਰਨ partner
 • Joel ਉਚਾਰਨ Joel
 • practice ਉਚਾਰਨ practice
 • ok ਉਚਾਰਨ ok
 • moon ਉਚਾਰਨ moon
 • music ਉਚਾਰਨ music
 • cook ਉਚਾਰਨ cook
 • clear ਉਚਾਰਨ clear
 • room ਉਚਾਰਨ room
 • champagne ਉਚਾਰਨ champagne
 • Missouri ਉਚਾਰਨ Missouri
 • stadium ਉਚਾਰਨ stadium
 • pink ਉਚਾਰਨ pink
 • diamond ਉਚਾਰਨ diamond
 • Andrea ਉਚਾਰਨ Andrea
 • Donald Trump ਉਚਾਰਨ Donald Trump
 • friend ਉਚਾਰਨ friend
 • miracle ਉਚਾਰਨ miracle
 • auburn ਉਚਾਰਨ auburn
 • chin ਉਚਾਰਨ chin
 • British ਉਚਾਰਨ British
 • Mary ਉਚਾਰਨ Mary
 • history ਉਚਾਰਨ history
 • club ਉਚਾਰਨ club
 • golf ਉਚਾਰਨ golf
 • Joshua ਉਚਾਰਨ Joshua
 • throughout ਉਚਾਰਨ throughout
 • recipe ਉਚਾਰਨ recipe
 • Rachel ਉਚਾਰਨ Rachel
 • bagel ਉਚਾਰਨ bagel
 • months ਉਚਾਰਨ months
 • queen ਉਚਾਰਨ queen
 • hierarchy ਉਚਾਰਨ hierarchy
 • 2000 ਉਚਾਰਨ 2000
 • allow ਉਚਾਰਨ allow
 • version ਉਚਾਰਨ version
 • Seoul ਉਚਾਰਨ Seoul
 • measure ਉਚਾਰਨ measure
 • standard ਉਚਾਰਨ standard
 • Douglas ਉਚਾਰਨ Douglas
 • month ਉਚਾਰਨ month
 • path ਉਚਾਰਨ path
 • Chipotle ਉਚਾਰਨ Chipotle
 • Robert ਉਚਾਰਨ Robert
 • test ਉਚਾਰਨ test
 • steak ਉਚਾਰਨ steak
 • cup ਉਚਾਰਨ cup
 • Louise ਉਚਾਰਨ Louise
 • U ਉਚਾਰਨ U
 • design ਉਚਾਰਨ design
 • kitchen ਉਚਾਰਨ kitchen
 • boy ਉਚਾਰਨ boy
 • authority ਉਚਾਰਨ authority
 • breathe ਉਚਾਰਨ breathe
 • motor ਉਚਾਰਨ motor
 • apartment ਉਚਾਰਨ apartment
 • apartheid ਉਚਾਰਨ apartheid
 • badminton ਉਚਾਰਨ badminton
 • you'll ਉਚਾਰਨ you'll
 • goes ਉਚਾਰਨ goes
 • court ਉਚਾਰਨ court
 • sauce ਉਚਾਰਨ sauce
 • courage ਉਚਾਰਨ courage
 • some ਉਚਾਰਨ some
 • Mercedes ਉਚਾਰਨ Mercedes
 • Miami ਉਚਾਰਨ Miami
 • lunch ਉਚਾਰਨ lunch
 • local ਉਚਾਰਨ local
 • service ਉਚਾਰਨ service
 • argument ਉਚਾਰਨ argument
 • hundred ਉਚਾਰਨ hundred
 • ago ਉਚਾਰਨ ago
 • writer ਉਚਾਰਨ writer
 • octopus ਉਚਾਰਨ octopus
 • alcohol ਉਚਾਰਨ alcohol
 • play ਉਚਾਰਨ play
 • yogurt ਉਚਾਰਨ yogurt
 • Pikachu ਉਚਾਰਨ Pikachu
 • pie ਉਚਾਰਨ pie
 • color ਉਚਾਰਨ color
 • jazz ਉਚਾਰਨ jazz
 • sad ਉਚਾਰਨ sad
 • USA ਉਚਾਰਨ USA
 • information ਉਚਾਰਨ information
 • priority ਉਚਾਰਨ priority
 • Barcelona ਉਚਾਰਨ Barcelona