ਬੋਲੀ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ [English]

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • twenty ਉਚਾਰਨ twenty
 • wifi ਉਚਾਰਨ wifi
 • you're ਉਚਾਰਨ you're
 • abdomen ਉਚਾਰਨ abdomen
 • were ਉਚਾਰਨ were
 • Toronto ਉਚਾਰਨ Toronto
 • milk ਉਚਾਰਨ milk
 • bag ਉਚਾਰਨ bag
 • also ਉਚਾਰਨ also
 • bus ਉਚਾਰਨ bus
 • red ਉਚਾਰਨ red
 • Michael ਉਚਾਰਨ Michael
 • it ਉਚਾਰਨ it
 • during ਉਚਾਰਨ during
 • sandwich ਉਚਾਰਨ sandwich
 • vase ਉਚਾਰਨ vase
 • are ਉਚਾਰਨ are
 • two ਉਚਾਰਨ two
 • R ਉਚਾਰਨ R
 • Greenwich ਉਚਾਰਨ Greenwich
 • to ਉਚਾਰਨ to
 • woman ਉਚਾਰਨ woman
 • tongue ਉਚਾਰਨ tongue
 • year ਉਚਾਰਨ year
 • Nike ਉਚਾਰਨ Nike
 • Amazon ਉਚਾਰਨ Amazon
 • vehicle ਉਚਾਰਨ vehicle
 • at ਉਚਾਰਨ at
 • letter ਉਚਾਰਨ letter
 • because ਉਚਾਰਨ because
 • learn ਉਚਾਰਨ learn
 • again ਉਚਾਰਨ again
 • stupid ਉਚਾਰਨ stupid
 • penis ਉਚਾਰਨ penis
 • want ਉਚਾਰਨ want
 • brother ਉਚਾਰਨ brother
 • Harry Potter ਉਚਾਰਨ Harry Potter
 • Charlotte ਉਚਾਰਨ Charlotte
 • museum ਉਚਾਰਨ museum
 • crayon ਉਚਾਰਨ crayon
 • giraffe ਉਚਾਰਨ giraffe
 • come ਉਚਾਰਨ come
 • blood ਉਚਾਰਨ blood
 • lieutenant ਉਚਾਰਨ lieutenant
 • something ਉਚਾਰਨ something
 • really ਉਚਾਰਨ really
 • birthday ਉਚਾਰਨ birthday
 • Massachusetts ਉਚਾਰਨ Massachusetts
 • Quebec ਉਚਾਰਨ Quebec
 • China ਉਚਾਰਨ China
 • dessert ਉਚਾਰਨ dessert
 • castle ਉਚਾਰਨ castle
 • ball ਉਚਾਰਨ ball
 • Washington ਉਚਾਰਨ Washington
 • question ਉਚਾਰਨ question
 • god ਉਚਾਰਨ god
 • bank ਉਚਾਰਨ bank
 • arm ਉਚਾਰਨ arm
 • Florida ਉਚਾਰਨ Florida
 • status ਉਚਾਰਨ status
 • airport ਉਚਾਰਨ airport
 • poor ਉਚਾਰਨ poor
 • nausea ਉਚਾਰਨ nausea
 • know ਉਚਾਰਨ know
 • foreign ਉਚਾਰਨ foreign
 • thousand ਉਚਾਰਨ thousand
 • suggestion ਉਚਾਰਨ suggestion
 • Wikipedia ਉਚਾਰਨ Wikipedia
 • Leicester ਉਚਾਰਨ Leicester
 • thing ਉਚਾਰਨ thing
 • winter ਉਚਾਰਨ winter
 • train ਉਚਾਰਨ train
 • New York ਉਚਾਰਨ New York
 • radio ਉਚਾਰਨ radio
 • queue ਉਚਾਰਨ queue
 • bed ਉਚਾਰਨ bed
 • cunt ਉਚਾਰਨ cunt
 • accident ਉਚਾਰਨ accident
 • my ਉਚਾਰਨ my
 • long ਉਚਾਰਨ long
 • put ਉਚਾਰਨ put
 • privacy ਉਚਾਰਨ privacy
 • beer ਉਚਾਰਨ beer
 • warm ਉਚਾਰਨ warm
 • beach ਉਚਾਰਨ beach
 • go ਉਚਾਰਨ go
 • matter ਉਚਾਰਨ matter
 • bat ਉਚਾਰਨ bat
 • laboratory ਉਚਾਰਨ laboratory
 • not ਉਚਾਰਨ not