ਬੋਲੀ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ [English]

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • laboratory ਉਚਾਰਨ laboratory
 • hot ਉਚਾਰਨ hot
 • cucumber ਉਚਾਰਨ cucumber
 • button ਉਚਾਰਨ button
 • Friday ਉਚਾਰਨ Friday
 • vagina ਉਚਾਰਨ vagina
 • ear ਉਚਾਰਨ ear
 • Daniel ਉਚਾਰਨ Daniel
 • David ਉਚਾਰਨ David
 • exit ਉਚਾਰਨ exit
 • an ਉਚਾਰਨ an
 • Jaguar ਉਚਾਰਨ Jaguar
 • Calvin Klein ਉਚਾਰਨ Calvin Klein
 • menu ਉਚਾਰਨ menu
 • desert ਉਚਾਰਨ desert
 • thanks ਉਚਾਰਨ thanks
 • September ਉਚਾਰਨ September
 • order ਉਚਾਰਨ order
 • Yosemite ਉਚਾਰਨ Yosemite
 • vintage ਉਚਾਰਨ vintage
 • school ਉਚਾਰਨ school
 • weather ਉਚਾਰਨ weather
 • together ਉਚਾਰਨ together
 • audio ਉਚਾਰਨ audio
 • May ਉਚਾਰਨ May
 • Laura ਉਚਾਰਨ Laura
 • chance ਉਚਾਰਨ chance
 • country ਉਚਾਰਨ country
 • J ਉਚਾਰਨ J
 • bit ਉਚਾਰਨ bit
 • piano ਉਚਾਰਨ piano
 • head ਉਚਾਰਨ head
 • hour ਉਚਾਰਨ hour
 • y ਉਚਾਰਨ y
 • robot ਉਚਾਰਨ robot
 • Forvo ਉਚਾਰਨ Forvo
 • further ਉਚਾਰਨ further
 • hat ਉਚਾਰਨ hat
 • dude ਉਚਾਰਨ dude
 • cold ਉਚਾਰਨ cold
 • neither ਉਚਾਰਨ neither
 • pen ਉਚਾਰਨ pen
 • film ਉਚਾਰਨ film
 • Japan ਉਚਾਰਨ Japan
 • boat ਉਚਾਰਨ boat
 • listen ਉਚਾਰਨ listen
 • accept ਉਚਾਰਨ accept
 • men ਉਚਾਰਨ men
 • PayPal ਉਚਾਰਨ PayPal
 • H ਉਚਾਰਨ H
 • honor ਉਚਾਰਨ honor
 • Portugal ਉਚਾਰਨ Portugal
 • November ਉਚਾਰਨ November
 • Paul ਉਚਾਰਨ Paul
 • lawyer ਉਚਾਰਨ lawyer
 • white ਉਚਾਰਨ white
 • glass ਉਚਾਰਨ glass
 • blue ਉਚਾਰਨ blue
 • Hermione ਉਚਾਰਨ Hermione
 • ask ਉਚਾਰਨ ask
 • Siobhan ਉਚਾਰਨ Siobhan
 • when ਉਚਾਰਨ when
 • theater ਉਚਾਰਨ theater
 • Anna ਉਚਾਰਨ Anna
 • anxiety ਉਚਾਰਨ anxiety
 • taught ਉਚਾਰਨ taught
 • more ਉਚਾਰਨ more
 • dirty ਉਚਾਰਨ dirty
 • croissant ਉਚਾਰਨ croissant
 • Ottawa ਉਚਾਰਨ Ottawa
 • science ਉਚਾਰਨ science
 • always ਉਚਾਰਨ always
 • rural ਉਚਾਰਨ rural
 • naughty ਉਚਾਰਨ naughty
 • t-shirt ਉਚਾਰਨ t-shirt
 • Thomas ਉਚਾਰਨ Thomas
 • write ਉਚਾਰਨ write
 • definitely ਉਚਾਰਨ definitely
 • tree ਉਚਾਰਨ tree
 • square ਉਚਾਰਨ square
 • Asia ਉਚਾਰਨ Asia
 • please ਉਚਾਰਨ please
 • Starbucks ਉਚਾਰਨ Starbucks
 • Worcestershire ਉਚਾਰਨ Worcestershire
 • The Beatles ਉਚਾਰਨ The Beatles
 • home ਉਚਾਰਨ home
 • California ਉਚਾਰਨ California
 • doctor ਉਚਾਰਨ doctor
 • look ਉਚਾਰਨ look
 • G ਉਚਾਰਨ G